Opći Uvijeti za Montažu GPS navigacijske opreme

Uvod

Ovim Općim uvjetima utvrđuju se pravila i odredbe koje se primjenjuju na ugradnju GPS navigacijske opreme, koju obavlja F.M.L.C. usluga d.o.o., OIB: HR40039503160, Andrije Hebranga 16, 47000 Karlovac, Hrvatska (dalje: “Naručitelj”), za krajnje korisnike (dalje: “Klijenti”) putem ovlaštenih izvođača radova (dalje: “Isporučitelji”).

Ugovorne Strane

Naručitelj: F.M.L.C. usluga d.o.o. , OIB: HR40039503160, Andrije Hebranga 16, 47000 Karlovac, Hrvatska, tvrtka specijalizirana za pružanje usluga GPS praćenja i upravljanja voznim parkom.

Isporučitelj: Ovlaštena osoba ili tvrtka koja je zadužena za profesionalnu ugradnju GPS opreme u vozila Klijenata.

Klijent: Pravna ili fizička osoba koja koristi usluge GPS praćenja i upravljanja voznim parkom, i za koju se obavlja ugradnja opreme.

Predmet Ugovora

Predmet ovog ugovora je isporuka, instalacija, održavanje, povrat i skladištenje GPS navigacijske opreme u vozilima klijenata, u skladu s tehničkim i operativnim standardima naručitelja.

Ugovor se sklapa izravno između naručitelja i isporučitelja za usluge koje će se izvršiti za klijenta. Važno je napomenuti da ovaj ugovor nije direktno između klijenta i isporučitelja; umjesto toga, postoji zaseban ugovor između klijenta i naručitelja koji definira njihov odnos i opseg dogovorenih usluga.

Sklapanje Ugovora

Ugovor između Naručitelja i Isporučitelja sklapa se na posebnom obrascu, koji detaljno specificira dogovorene cijene usluga, obuhvat radova, cijenu putnog troška i druge relevantne detalje. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i uvjeta navedenih u obrascu ugovora, prevladavaju uvjeti navedeni u obrascu.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

Obveze Isporučitelja

Isporučitelj je odgovoran za profesionalnu ugradnju GPS opreme, što uključuje pregled vozila prije ugradnje, ugradnju uređaja sukladno pravilima struke, te povrat neispravnih uređaja Naručitelju.

Rok Izvedbe

Ugradnja se započinje unutar sedam dana od primitka obavijesti od Naručitelja, s mogućnošću prilagodbe rokova u skladu s potrebama Klijenta i raspoloživosti Isporučitelja.

Cijena i Uvjeti Plaćanja

Usluga se naplaćuje prema cjeniku koji je dogovoren ugovorom. Računi se izdaju mjesečno, a plaćanje se vrši unutar 15 dana od datuma izdanog računa.

Jamstveni i Servisni Uvjeti

Isporučitelj je odgovoran za osiguravanje visoke tehničke kvalitete ugradnje i obavezuje se da će otkloniti sve nedostatke u roku od dva radna dana nakon primitka zahtjeva od strane Naručitelja ili Klijenta.

Otkazivanje Ugovora

Ugovor se može otkazati pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Otkaz mora sadržavati jasno navedene razloge otkazivanja i datum otkazivanja.

Redovni raskid Ugovora: Otkaz ugovora stupa na snagu 30 dana nakon primitka obavijesti o otkazivanju.

Izvanredni raskid ugovora: Ugovorne strane, bilo Isporučitelj ili Naručitelj, imaju pravo na jednostrani raskid ugovora bez otkaznog roka u slučaju grubih kršenja ugovornog odnosa. Primjeri grubih kršenja uključuju, ali nisu ograničeni na:

Neplaćanje ugovorenih naknada unutar dogovorenog roka.

Značajna promjena uvjeta usluge ili opreme koja značajno utječe na ispunjenje ugovora.

U slučaju izvanrednog raskida ugovora zbog ovih razloga, strane nisu obvezne plaćati bilo kakve kazne ili čekati otkazni rok. Raskid ugovora stupa na snagu odmah po dostavi pisane obavijesti drugoj strani.

Poslovna Tajna

Sve strane ugovora obvezuju se na zaštitu povjerljivih informacija i podataka stečenih tijekom trajanja ugovornog odnosa.

Odgovornost za Štetu

Odgovornost za štetu pri ugradnji: Isporučitelj preuzima punu odgovornost za bilo kakvu štetu koja se može dogoditi tijekom procesa ugradnje na vozilu ili objektu Klijenta. Ova odgovornost isključivo obuhvaća štetu koja se može dogoditi tijekom samog procesa ugradnje, uključujući način spajanja opreme s vozilom ili objektom u skladu s pravilima struke.

Isporučitelj također ima pravo prekinuti proces ugradnje ako procijeni da ugradnja nije moguća, da vozilo ili objekt nisu tehnički ispravni za ugradnju ili da bi se ugradnjom na vozilu ili objektu moglo doći do kvarova. U takvim slučajevima, Isporučitelj će odmah obavijestiti Naručitelja o prekidu procesa ugradnje.

Viša sila

Klauzula o višoj sili: Ni jedna strana neće biti odgovorna za neispunjenje obveza prema ovom ugovoru u slučaju da je neispunjenje uzrokovano događajima više sile, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prirodne katastrofe, ratove, terorističke napade, epidemije, ili vladine akte. Strane su obvezne obavijestiti jedna drugu o nastupu takvih okolnosti u najkraćem mogućem roku.

Zaštita Osobnih Podataka

Zaštita osobnih podataka Klijenata: Naručitelj i Isporučitelj obvezuju se štititi osobne podatke Klijenata u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije i nacionalnim zakonima Republike Hrvatske koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Svi prikupljeni podaci koristit će se isključivo u svrhu izvršavanja usluga ugradnje GPS opreme i neće se neovlašteno dijeliti s trećim stranama. Ovime se osigurava da se svi podaci obrađuju transparentno, pravedno i u skladu s zakonima koji štite privatnost pojedinca.

Promjene i Dopune Ugovora

Promjene ugovora: Svaka izmjena ili dopuna ugovora zahtijeva pisanu formu i potpise ovlaštenih predstavnika svih ugovornih strana. Te promjene postaju važeće od trenutka potpisivanja svih strana, osim ako nije drugačije dogovoreno. Za valjanost ugovora, potrebno je zaključiti novi ugovor za svaku promjenu uvjeta, kako bi se osigurala transparentnost i pravna jasnoća.

Rješavanje Sporova

Postupak rješavanja sporova: U slučaju spora koji proizlazi iz ovog ugovora, strane se obvezuju prvo pokušati riješiti spor mirnim putem, putem medijacije ili pregovora. Ako to ne uspije, spor će se riješiti pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Pravila Obračuna Izvršenih Usluga između Naručitelja i Isporučitelja

U svrhu jasnog i transparentnog obračuna izvršenih usluga, između strana ugovornog odnosa, Naručitelja i Isporučitelja, definiraju se sljedeća pravila:

Obračun Nakon Izvršenja: Usluga će se obračunati nakon što je izvršena i završena. To znači da će Isporučitelj biti plaćen za svoje usluge nakon što su pružene i ispunjene u skladu s dogovorom između strana.

Temelj za Obračun: Temelj za obračun usluge je pravilno popunjen obrazac radnog naloga. Radni nalog mora sadržavati sve relevantne informacije o pruženim uslugama, uključujući opis posla, vrijeme izvršenja, količinu rada ili materijala i sve ostale relevantne podatke.

Sastavljanje Obrasca Radnog Naloga: Obrazac radnog naloga može biti sastavljen od strane Naručitelja i poslan Isporučitelju, ili može biti sastavljen od strane Isporučitelja i poslan Naručitelju. Bitno je da obrazac radnog naloga bude popunjen na jasan i potpun način kako bi se omogućio pravilan obračun usluga.

Predaja Radnih Naloga: Isporučitelj je dužan predati radne naloge Naručitelju najkasnije 3 dana od trenutka izvršenja zahvata ili usluge kod Klijenta. Ova obveza osigurava da su oblici obračuna pravovremeno dostupni Naručitelju radi obračuna i plaćanja.

Rad na Terenu bez Osiguranih Objekata: Ukoliko Isporučitelj obavlja uslugu na terenu, što uključuje rad izvan svoje poslovne adrese, Naručitelj je odgovoran za osiguravanje potrebnih vozila ili objekata za izvršenje usluge, osim ako se Klijent direktno dogovorio s Isporučiteljem mimo Naručitelja. Ukoliko Naručitelj ne osigura takve resurse, usluga će se obračunati kao da je izvršena, bez obzira na odsutnost potrebnih sredstava za izvršenje.

Ova pravila obračuna usluga imaju za cilj osigurati pravičnost i jasnoću u poslovnom odnosu između Naručitelja i Isporučitelja. Svaka strana se obvezuje pridržavati ovih pravila kako bi se osigurala transparentnost i pravilno izvršenje ugovorenih usluga.

Edukacija

Naručitelj je odgovoran za pružanje edukacije Isporučiteljima o GPS sustavima i tehnikama montaže.

Radni Nalog

Za svaku ugradnju se izdaje radni nalog koji sadrži sve detalje o izvedenim radovima, bilo u digitalnom ili fizičkom obliku.

Završne Odredbe

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve ugovore sklopljene nakon 1. srpnja 2018.