OPĆI UVJETI O PRODAJNOM ZASTUPANJU

OPĆI UVJETI O PRODAJNOM ZASTUPANJU

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između trgovačkog društva F.M.L.C.USLUGA d.o.o. Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac, OIB: 40039503160, kao ovlaštenog pružatelja usluga računalnih sustava (u daljnjem tekstu Zastupnik) i pravne ili fizičke osobe koja će prodajno zastupati zastupnika (u daljnjem tekstu: Prodajni predstavnik)

 

Način sklapanja Ugovora o prodajnom zastupanju

 1. Članak

Ugovor o prodajnom zastupanju (u daljnjem tekstu: “Ugovor”) sklapa se na temelju posebnog obrasca koji je prilagođen specifičnostima ovakve vrste poslovnog odnosa. Navedeni obrazac obuhvaća sve esencijalne elemente Ugovora, uključujući prava, obveze i odgovornosti obiju ugovornih strana, kao i tablicu koja predstavlja model isplate provizija prodajnom predstavniku.

Potpisom ugovora o prodajnom zastupanju prodajni predstavnik prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta.

Ovi opći uvjeti objavljeni su na web stranici zastupnika na web adresi: fmlc.com.hr/opci-uvjeti-o-prodajnom-zastupanju (daljnjem tekstu: Mjesto objave OU).

 1. Članak

Obrazac ugovora sadrži:

Kod Ugovora: Jedinstveni kod svakog sklopljenog Ugovora koji generira zastupnik.

Datum početka: Datum od kojeg Ugovor stupa na snagu, potpisan od strane obiju ugovornih strana.

Datum završetka: Datum do kojeg Ugovor vrijedi, nakon kojeg se prodajne provizije neće više obračunavati.

Zastupnik: Naziv ugovorne strane zastupnika s detaljima kao što su adresa sjedišta, odgovorna osoba, poštanski broj, grad, država i porezni broj.

Prodajni predstavnik: Ime i prezime osobe koja djeluje kao prodajni predstavnik u sklopu ovog Ugovora.

Adresa: Detalji adrese prodajnog predstavnika.

OIB/Porezni broj: Porezni identifikacijski broj prodajnog predstavnika.

Vrsta predstavnika: Označava je li prodajni predstavnik pravna ili fizička osoba.

Bankovni račun: Račun prodajnog predstavnika na koji će se izvršiti isplata provizije.

Vrsta Ugovora: Označava vrstu sklopljenog ugovora s prodajnim predstavnikom, bilo da je riječ o Ugovoru o radu, Ugovoru o djelu ili nekom drugom zakonski priznatom dokumentu temeljem kojeg pravna osoba može izvršiti isplatu fizičkoj osobi u skladu s zakonima Republike Hrvatske.

Valuta: Valuta u kojoj će se isplatiti provizija.

Odgovorna osoba: Osoba koju zastupnik određuje za provedbu ovog Ugovora.

Metoda isplate: Način na koji će se provizija isplatiti, bilo na temelju izdanog računa zastupniku od strane klijenta ili nakon što klijent plati račun.

Kategorije proizvoda: Definirane kategorije proizvoda za koje će se obračunavati provizija.

Brendovi/Robne marke: Specifične robne marke za koje se provizija primjenjuje.

Klase provizija: Tablica koja definira postotak provizije temeljen na ukupnom iznosu prodaje.

Izjava prodajnog predstavnika kojom potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima i da prihvaća Opće uvjete.

Minimalni prodajni rezultat – novčani iznos koji je definiran u ovim Općim uvjetima.

Mjesto objave OU.

 1. Članak

Uz Ugovor o prodajnom zastupanju, primjenjuju se i ovi Opći uvjeti koji detaljnije reguliraju odnos između zastupnika i prodajnog predstavnika. Ovi uvjeti pružaju dodatne informacije te pojašnjavaju specifične aspekte i odredbe Ugovora.

 1. Članak

Oblik i obrazac ugovora: Ugovor o prodajnom zastupanju sklapa se na posebno predviđenom obrascu ugovora. Pored odredbi i uvjeta navedenih izravno na obrascu ugovora, kao integralni dio ugovora smatraju se i ovi opći uvjeti, koji zajedno s obrascem čine cjeloviti ugovorni odnos između ugovornih strana.

 

Datum početka važenja: Na obrascu ugovora precizno će biti istaknut datum početka važenja ugovora, koji može biti jedino prvim danom u mjesecu. Ovaj datum označava trenutak od kojeg ugovor počinje proizvoditi pravne učinke, odnosno trenutak od kojeg strane u ugovoru počinju imati prava i obveze.

Datum završetka važenja ili otkazivanja: Datum završetka važenja ugovora ili datum otkazivanja bilo koje ugovorne radnje koje rezultiraju prekidom ugovora, bit će jasno naznačen i može biti samo zadnjeg dana u mjesecu.

Potpisivanje i pravna valjanost: Da bi ugovor postao pravno valjan i obvezujući za obije ugovorne strane, potrebno je da ga obje strane potpišu. Bez potpisa obiju ugovornih strana, ugovor ne stupa na snagu i ne proizvodi pravne učinke.

 

Prodajna provizija

 1. Članak

Prodajni predstavnik ima pravo na prodajnu proviziju temeljem ostvarenih prodajnih prilika kategoriziranih kao “Hot Leads”. “Hot Leads” su definirani kao potencijalni klijenti ili poslovne prilike koje su izrazile izravan i konkretan interes za proizvode ili usluge koje zastupnik nudi, te su spremni i sposobni donijeti odluku o kupnji u kratkom vremenskom razdoblju.
Prodajni predstavnik će primati isplatu provizije na aktivni ugovor o prodajnom zastupanju, prema generiranim “Hot Leads” koji su rezultirali potpisivanjem ugovora i za koje se izdaju računi. Model isplate provizije bit će naznačen u Ugovoru, a može biti po izdanom računu ili po naplaćenom računu. U slučaju otkazivanja računa, ugovora s klijentom, umanjenja iznosa računa ili umanjenja cijene usluge, zastupnik će ili umanjiti prodajnu proviziju ili, ako je došlo do otkazivanja obveze plaćanja, prodajna provizija prestaje.

Maksimalni rok za isplatu provizije je 60 dana od dana izdavanja računa klijentu prema ugovoru za čije sklapanje je pridonio prodajni predstavnik.

Revizija uvjeta provizije moguća je u slučajevima da se službena stopa priznate inflacije u Republici Hrvatskoj promijeni za više od 5 posto + ili -, te ako nastupe promjene u poreznim zakonima koje imaju utjecaj na usluge i proizvode zastupnika.

 1. Članak

Uz Ugovor o prodajnom zastupanju, primjenjuju se i ovi Opći uvjeti koji detaljnije reguliraju odnos između zastupnika i prodajnog predstavnika. Aktivni potencijalni klijenti (u daljnjem tekstu: “hot leads”) označavaju one potencijalne klijente koji su izrazito zainteresirani za proizvod ili uslugu te su bliže fazi donošenja odluke o kupnji. Ovi uvjeti pružaju dodatne informacije te pojašnjavaju specifične aspekte i odredbe Ugovora, posebno one vezane uz aktivne potencijalne klijente. Sve obveze vezane uz isplatu provizije temeljene na aktivnim potencijalnim klijentima moraju biti izvršene sukladno ovom članku, osim ako Ugovor izričito ne određuje drugačije.

 1. Članak

Zastupnik se obvezuje isplatiti Prodajnom predstavniku proviziju za svaku prodaju koja je rezultat njegovog zastupanja. Detalji o proviziji, uključujući iznose i postotke, bit će definirani u obrascu ugovora.

 1. Članak

PDV (porez na dodanu vrijednost) ne ulazi u osnovicu za izračun provizije. Provizija se računa isključivo na iznos bez PDV-a.

 

Opis modela provizije

 1. Članak

Osnovica za obračun: Osnovica za obračun provizije je neto iznos stavki računa, bez uključenog PDV-a (poreza na dodanu vrijednost) i drugih poreza ili doprinosa. Ovaj iznos se dalje prilagođava sukladno uvjetima koji se odnose na kategorije proizvoda te brendove/robne marke koji su definirani u Ugovoru. Kategorije proizvoda i brendovi/robne marke prilagodit će se u osnovici za obračun sukladno pravilima i odredbama definiranima u Ugovoru.

Prema izdanom računu: Provizija se obračunava temeljem iznosa mjesečnog računa koji je prilagođen i filtriran sukladno pravilima Ugovora te prema odredbama osnovice za obračun. Osnovica za obračun uzima u obzir neto iznos stavki računa, isključujući PDV (porez na dodanu vrijednost) i druge poreze ili doprinose, te se dodatno prilagođava prema specifičnim kategorijama proizvoda i brendovima/robnim markama kako je definirano u Ugovoru.

 

Prema naplaćenom računu: Provizija se obračunava temeljem stvarno naplaćenog iznosa računa koji je rezultat rada prodajnog predstavnika. Ovaj iznos se dodatno prilagođava i filtrira prema pravilima Ugovora i odredbama osnovice za obračun, uzimajući u obzir neto iznos stavki računa, isključujući PDV i druge poreze ili doprinose, te dodatne specifikacije vezane za kategorije proizvoda i brendove/robne marke.

 

Svi obračuni provizije moraju biti transparentni, pravovremeni i u skladu s važećim zakonskim odredbama Republike Hrvatske.

 

 1. Članak

U sklopu Ugovora, definirana je tablica klasa provizija koja detaljno opisuje način obračuna provizije za prodajnog predstavnika. Tablica klasa provizija sadrži slijedeće elemente:

 

Iznos prodaje: Predstavlja ukupni iznos prodaje prodajnog predstavnika ostvaren sukladno uvjetima Ugovora.

Postotak: Označava postotni udio koji se kao provizija obračunava od ukupnog iznosa prodaje.

Iznos: Daje okvirni iznos provizije koji bi se trebao isplatiti uzimajući u obzir navedene iznose prodaje i postotke.

Metoda: Opisuje metodu ili način na koji se provizija obračunava, bilo prema izdanom računu, naplaćenom računu ili nekoj drugoj metodi definiranoj u Ugovoru, s dodatnim objašnjenjem kako će se provizija prilagoditi ako se iznos računa promijeni nakon izdavanja.

Opis: Pruža dodatne informacije ili pojašnjenja o načinu na koji se provizija obračunava.

Valuta: Označava novčanu valutu u kojoj se provizija obračunava i isplaćuje.

Način obračuna provizije: Kada se dostigne ili prijeđe određeni iznos prodaje definiran u tablici klasa provizija, za obračun provizije koristi se postotak iz višeg razreda. Na primjer, ako je za iznos prodaje od 1000 € postotak provizije 10%, a za iznos prodaje od 2000 € postotak je 8%, tada će se za iznos prodaje od 1500 € provizija obračunavati po postotku od 8%.

 

U slučaju promjena u poslovnim uvjetima ili zakonima koji utječu na poslovanje zastupnika, postotak provizije može biti revidiran sukladno novonastalim okolnostima.

 

Način isplate provizije

 1. Članak

Mjesečna Isplata Provizije: Provizija prodajnom predstavniku isplaćuje se mjesečno, sukladno odredbama Ugovora. Pravne osobe će primati proviziju u roku od najviše 60 dana od primitka računa, dok će fizičke osobe imati uređene uvjete isplate kroz posebni Ugovor o radu ili drugi ugovorni akt, sukladno zakonskim odredbama. Zastupnik je dužan dostaviti obrazac obračuna provizije do kraja tekućeg mjeseca, jasno prikazujući sve detalje obračuna.

 1. Članak

Elementi Obrasca za Obračun Provizije: Obrazac sadrži identifikaciju prodajnog predstavnika, metodu provizije, datum obračuna, odgovornu osobu, ukupno prodaje, razred provizije te ukupno provizije. Ako je prodajni predstavnik pravna osoba, na iznos provizije dodaje se PDV.

 1. Članak

Obračun i Isplata Provizije: Zastupnik obračunava proviziju za prodajne prilike ostvarene prethodnog mjeseca, koristeći predviđeni obrazac. Obračun se dostavlja elektroničkom poštom, a isplata provizije vrši se na bankovni račun prodajnog predstavnika, sukladno rokovima navedenim u Ugovoru, kako bi se izbjegle pravne posljedice zbog kašnjenja ili neizvršenja obveza.

Razlike između Općih uvjeta i obrasca ugovora

 1. Članak

Razlika između Općih Uvjeta i Obrasca Ugovora: Opći uvjeti, sastavljeni sukladno pravilima Republike Hrvatske, predstavljaju opće uvjete pod kojima se Ugovor regulira, dok obrazac ugovora sadrži specifične odredbe dogovorene između ugovornih strana. Potpisivanjem Ugovora, strane prihvaćaju i Opće uvjete kao integralni dio Ugovora. U slučaju nesuglasica između odredbi Općih uvjeta i odredbi u obrascu ugovora, prevladavaju odredbe navedene u obrascu ugovora.

Obveze ugovornih strana

 1. Članak

U temelju svakog uspješnog poslovnog odnosa leži jasno definirana i uzajamno prihvaćena obveza ugovornih strana. Održivost poslovnog odnosa proizlazi iz razumijevanja i ispunjavanja tih obveza koje omogućuju fluidnu suradnju, rast i prosperitet svih uključenih strana. U kontekstu prodajnog zastupanja, obveze zastupnika i prodajnog predstavnika od vitalne su važnosti za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

Obveze zastupnika

 1. Članak

Obveze zastupnika:

Pružanje potrebne podrške i informacija prodajnom predstavniku.

Isplata provizije prodajnom predstavniku sukladno ugovoru.

Osiguravanje pravovremenih i točnih informacija o proizvodima/uslugama.

Edukacija prodajnog predstavnika o proizvodima i uslugama.

Održavanje otvorene i transparentne komunikacije s prodajnim predstavnikom.

Pružanje potrebnih marketinških materijala i alata za uspješnu prodaju.

Rješavanje eventualnih reklamacija i pritužbi u skladu s zakonskim okvirima i ugovornim odnosima.

Odgovornost za pružanje usluga prema ugovoru koji će zastupnik sklopiti s klijentom.

 

Obveze prodajnog predstavnika

 

 1. Članak

Obveze prodajnog predstavnika su:

Aktivno traženje i akvizicija novih klijenata.

Predstavljanje zastupnika na profesionalan i etičan način.

Dostava izvještaja o prodaji i tržišnim aktivnostima zastupniku.

Konstantno unapređivanje prodaje s ciljem ostvarivanja minimalnih prodajnih rezultata na mjesečnoj razini.

Održavanje pozitivnih odnosa s klijentima i pružanje potrebne podrške.

Praćenje tržišnih trendova i konkurencije te pravovremeno izvještavanje zastupnika.

Sudjelovanje u edukativnim programima koje organizira zastupnik i primjena stečenih znanja u praksi.

Minimalni prodajni rezultati

 1. Članak

 

Prodajni predstavnik treba ostvariti određeni minimalni iznos nove prodaje svaki mjesec kako bi poslovanje teklo glatko. Ovaj minimalni iznos naveden je u ugovoru. Izračunava se tako da se ukupan iznos nove prodaje u razdoblju od tri mjeseca podijeli s brojem mjeseci (3), čime se dobiva prosječni minimalni mjesečni iznos nove prodaje. To znači, svaki mjesec, prodaja treba biti veća za ovaj iznos u usporedbi s prethodnim mjesecom. Ako prodaja u nekom mjesecu padne, to treba nadoknaditi većom prodajom u narednim mjesecima.

Odgovornost prodajnog predstavnika

 1. Članak

Prodajni predstavnik igra ključnu ulogu u zastupanju tvrtke na tržištu. Njegova dogovornost obuhvaća niz aspekata koji doprinose uspjehu tvrtke. Među ključnim obvezama su održavanje pozitivnih odnosa s klijentima, ostvarivanje ciljeva prodaje te profesionalno i etičko predstavljanje zastupnika. Također, od prodajnog predstavnika se očekuje kontinuirano unapređivanje prodajnih vještina i znanja o proizvodima/uslugama koje zastupa, kao i pružanje važnih tržišnih povratnih informacija zastupniku. Sve navedene obveze pridonose stvaranju povjerenja između zastupnika, prodajnog predstavnika i klijenata, što je temelj za dugoročni uspjeh i rast.

Pravo zastupnika na odbijanje sklapanja Ugovora s klijentom

 1. Članak

Zastupnik zadržava pravo odbijanja sklapanja ugovora s klijentom proisteklog iz prodajnih aktivnosti prodajnog predstavnika, bez potrebe objašnjavanja razloga takve odluke. Ovo pravo može se iskoristiti u bilo kojem trenutku, omogućavajući zastupniku diskreciju u odabiru poslovnih partnera. Na taj način, zastupnik može održavati visoke poslovne standarde i štititi interese svoje tvrtke. U slučajevima kada ugovor između zastupnika i klijenta nije sklopljen, ili je raskinut, ili se javlja neplaćanje, prodajni predstavnik neće imati pravo na isplatu prodajne provizije.

 

Povjerljivost

 1. Članak

U poslovnom odnosu između prodajnog predstavnika i zastupnika, povjerljivost informacija je od najveće važnosti. Obje strane su dužne čuvati sve informacije povezane s poslovanjem, klijentima, proizvodima ili uslugama u strogoj tajnosti. Svaka povreda ovih odredbi može rezultirati pravnim posljedicama, uključujući i mogućnost raskida ugovora te naknadu štete. Čak i nakon raskida ovog ugovora, prodajni predstavnik ne smije predati bilo kakve informacije koje su proizašle iz ovog poslovnog odnosa konkurentima.

Trajanje i raskid

 1. Članak

Ugovor o prodajnom zastupanju sklapa se na neodređeno vrijeme. Obje ugovorne strane mogu otkazati ugovor pismenim putem ili putem e-maila, uz poštivanje otkaznih rokova definiranih u ovim Općim uvjetima. Postoje dvije vrste otkazivanja: redovno i izvanredno otkazivanje.

Redovni raskid ugovora

 1. Članak

Za redovno otkazivanje ugovora potrebno je poštovati otkazni rok od dva (2) mjeseca. Ovo pravilo primjenjuje se osim u slučajevima navedenim u sljedećem članku.

 

Izvanredni raskid Ugovora

 1. Članak

 

Izvanredno otkazivanje ugovora moguće je u sljedećim situacijama: kad zastupnik s kašnjenjem od 60 dana ne isplati prodajnu proviziju; kad prodajni predstavnik ne zadovoljava minimalne prodajne rezultate navedene u ugovoru; kad prodajni predstavnik grubo krši odredbe ovih Općih uvjeta ili dođe do curenja povjerljivih informacija; kad prodajni predstavnik ne ispunjava preuzete obveze prema ugovoru i ovim Općim uvjetima.

 1. Članak

Otkazivanjem ugovora prestaju sve obveze između zastupnika i prodajnog predstavnika, uključujući isplatu prodajne provizije i prodajno zastupanje zastupnika.

 

Rješavanje sporova

 1. Članak

Za sve sporove koji nastanu iz ili u vezi s ovim općim uvjetima ili ugovorom, nadležan je sud u Karlovcu, Republika Hrvatska. U svim takvim sporovima primjenjivat će se pravo Republike Hrvatske.

Završne odredbe

 1. Članak

Opći uvjeti predstavljaju dio Ugovora o prodajnom zastupanju. Mjesto objave OU objave Općih uvjeta jasno je navedeno u obrascu Ugovora. Zajedno s obrascem Ugovora, ovi Opći uvjeti konstituiraju pravno obvezujući dokument kojim se uređuje pravni odnos između zastupnika i prodajnog predstavnika.

U eventualnosti izmjene ili dopune Ugovora, strane su dužne takve promjene artikulirati i formalizirati kroz novi Ugovor. Prethodna verzija Ugovora bit će sporazumno raskinuta.

Svaka izmjena ili dopuna ovih Općih uvjeta pruža prodajnom predstavniku pravo na izvanredni raskid Ugovora, koji može aktivirati u roku od 30 dana od dana kada je obaviješten o navedenoj izmjeni ili dopuni Općih uvjeta.

U svrhu obavještavanja o promjenama Općih uvjeta, prodajni predstavnik će primiti obavijest putem elektroničke komunikacije na adresu elektroničke pošte definiranu u Ugovoru o prodajnom zastupanju.

Sve oblike komunikacije među ugovornim stranama potrebno je provoditi pisanim putem, bilo klasičnom poštanskom dostavom na adresu ili elektroničkom poštom na adresu navedenu u Ugovoru o prodajnom zastupanju.