Planiranje rute

Planiranje rute osigurava Vam potpuno optimalan proces koji akumulira dodane vrijednosti za Vašu tvrtku i klijente.
Automatizirano rješenje optimizacije koje uključuje potpunu interakciju između centra , vozača i klijenta.

Klijenti i narudžbe | planiranje rute

Automatski izradite optimalne rute prema dostavnim lokacijama Vaših klijenata. Postavite bazu klijenata ili se povežite s postojećom bazom Vaših klijenata.Kreirajte narudžbe unaprijed ili ih dodajte dinamički tijekom izvršavanja rute.

kompletan sustav za planiranje ruta i optimizaciju

Stalna veza između vozača i centra | planiranje rute

Pošaljite optimiziranu rutu vozaču na mobilnu aplikaciju i pratite izvršenje zadataka prema statusima.
Vozač može priložiti komentar ili dokaz o dostavi (dokument, slika)

veza između vozača i centra

PTA

Pregled planiranih vremena dolaska na svaku lokaciju rute, kao i vremena završetka rute.

ETA

Osvježavanje očekivanog vremena dolaska na destinaciju prema lokaciji vozila u realnom vremenu.

Vremenski okvir dostava | planiranje rute

Postavite vremenske okvire dostava na lokacije i automatski optimizirajte rutu prema vremenskom okviru u kojem je potrebno izvršiti dostavu. Npr. neke dostave se mogu izvršiti u vremenu od 10 – 12 sati, dok se neke mogu izvršiti u vremenu od 8 do 9 sati.

Dostupni smo za sva Vaša pitanja!

Kapaciteti dostavnih vozila | planiranje rute

Upravljanje kapacitetima dostavnih vozila, vrstom robe koju prevoze i ograničenjima prijevoza pojedinog vozila.

Pregled i upravljanje troškovima dostave | planiranje rute

Uvid i evidencija troškova dostave :

 • cestarina,
 • cijena po km,
 • satnica vozača i dr.

Podloga za vođenje evidencije troškova, dimenzioniranje cijene prijevozne usluge i izdavanje računa.

troškovi - planiranje rute

Prometna ograničenja dostavnih vozila | planiranje rute

Automatski izbjegnite ulazak dostavnog vozila u zabranjeno područje i izračunajte optimalne rute koje uvažavaju zabrane u prometu.

zabrane u prometu - planiranje rute

Prometna stanja u realnom vremenu

Dinamički optimizirajte rute na osnovu realnih stanja u prometu, izbjegnite ulazak dostavnog vozila u prometna zagušenja. Predvidite moguća prometna zagušenja kod planiranja rute pomoću pametnog algoritma za izračun.

Veza s navigacijom

Pošaljite rutu vozaču na mobilnu aplikaciju i rutirajte dostavno vozilo do odredišta uz poštivanje svih optimizacijskih parametara koje ste postavili na ruti.
Google Maps, Sygic, Here WeGo.

API integracija s vašim postojećim sustavom | planiranje rute

Koristite Vaše postojeće rješenje za upravljanje nalozima dostave, proširite mu funkcionalnosti optimizacijskim parametrima pomoću API integracije.

Povežite Web trgovinu s sustavom za planiranje rute

Povežite Web trgovinu s sustavom optimizacije i osigurajte optimalna dostavna vremena, vremenske okvire i prijeđeni put.

Veza s vozačima na terenu i klijentima.

optimizacija dostave woocommerce
shopify organizacija dostave

Napredni alarmi | planiranje rute

Budite obaviješteni na email, SMS ili skočnom obavijesti ako se:

 • planirano vrijeme dolaska na destinaciju promjeni,
 • očekivano vrijeme dolaska na destinaciju promjeni,
 • duljina rute u kilometrima promjeni.
nofifikacije dostavnog procesa

Pripremite svoj sustav za nadolazeća vremena

Smanjite troškove i povećajte konkurentnost dostavnog procesa te izgradite optimalan dostavni proces.

Primjer izračuna ušteda | planiranje rute

Dan je najosnovniji primjer izračuna mogućih ušteda prema okviru prijeđenog puta i vremena. Realne koristi optimizacije transporta i uštede koje nastaju promatraju se u mnogo više okvira od danog izračuna.

Ušteda na prijeđenom putu

Duljina postojeće rute : 120 km
Duljina optimizirane rute: 98 Km

Interval: dnevno

Razlika postojeće vs. optimizirano: 22 km
Ušteda na mjesec: 484 km po vozilu

Ušteda na vremenu

Vrijeme postojeće rute: 60 min.
Vrijeme optimizirane rute: 48 min

Interval: dnevno

Razlika postojeće vs. optimizirano: 12 min
Ušteda na mjesec: 264 min po vozilu

Mobilna aplikacija za vozače | planiranje rute

 • Pregled optimiziranih ruta po rasporedu i prioritetima
 • Statusi ruta
 • Redoslijed dostave po lokacijama
 • Automatska navigacija
 • Bilježenje radnog vremena
 • Eko vožnja i dr.
planiranje rute na mobitelu

Osigurajte pouzdan i optimalan proces distribucije uz pomoć rješenja za planiranje rute!